Website โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.เลย 1
gg.gg/tambonloei1

อีเมลโรงเรียนในการอบรม ทางเว็บไซต์

อีเมลและเว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.เลย 1 - Website School.pdf

Group Line ::
Admin โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ภาพอบรม ITA Online โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2563

สถานะการรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA_OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานะการรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA_OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารการบรรยาย การประชุมปฏิบัติการจัดทำ Web Site โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วันที่ 17-19 มิถุนายน 2563


รายละเอียดการประเมิน ITA 2020

เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA 2020.pdf

กรอบการประเมิน ITA

20200617บรรยายการดำเนินงาน Upright School ITA Online สนับสนุนดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (1).pdf
แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมิน ITA_OIT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ Infographic :: gg.gg/italoei2020

คำสั่งที่ 193-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Web Site

โรงเรียนรองรับการประเมิน ITA Online

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คำสั่ง ที่ 193-2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Web Site โรงเรียนรองรับการประเมิน ITA Online โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล.pdf